Portal
Regulamin naboru
06.10.2012
grafika

REGULAMIN NABORU DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTWOWEJ W TRZECIEWNICY

Tok postępowania rekrutacyjnego

Przebieg rekrutacji dzieci do punktu przedszkolnego obejmuje:

- określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu

- ogłoszenie o rekrutacji dzieci do punktu przedszkolnego

- przyjmowanie kart zgłoszeń dzieci do punktu przedszkolnego

- powołanie komisji rekrutacyjnej w razie pojawienia się kwestii spornych

- ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci

Zasady postępowania rekrutacyjnego

1. Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat

2. W punkcie może przebywać maksymalnie 20 dzieci.

Zasady pierwszeństwa przyjmowania do punktu przedszkolnego:

1. W pierwszej kolejności są przyjmowane dzieci 5 i 6 letnie ze względu na obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

2. Następnie pierwszeństwo mają dzieci rodziców pracujących zawodowo.

Zasady ogłaszania rekrutacji

1. Rekrutacja ogłaszana jest w Trzeciewnicy i Sucharach na tablicach ogłoszeń , w obiektach użyteczności publicznej oraz w lokalnej prasie.

2. Rekrutacja ogłaszana jest w marcu.

4. Karty zgłoszeń dzieci będą dostępne w siedzibie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy oraz na jej stronie internetowej.

5. Wypełnione karty zgłoszeń są przyjmowane do końca maja, w wyniku naboru uzupełniającego do 15 sierpnia.

6. Lista dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego zostanie wywieszona do 30 czerwca, po naborze uzupełniającym do 20 sierpnia.

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W TRZECIEWNICY

Nazwa punktu i miejsce jego prowadzenia

Punkt Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzeciewnicy     ul. Powstańców Wielkopolskich 25 89-100 Nakło nad Notecią

Tok postępowania rekrutacyjnego

Przebieg rekrutacji odbywa się zgodnie z regulaminem naboru, który stanowi załącznik do regulaminu punktu przedszkolnego .

Cele i zadania punktu przedszkolnego

Punkt przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Cele są realizowane poprzez następujące zadania:

- kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych,

- kształtowanie umiejętności dokonywania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,

- wspomaganie rozwoju mowy dzieci,

- wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych,

- wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,

- wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych,

- wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem, muzyka, śpiew, pląsy i taniec, różne formy plastyczne,

- wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,

- pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,

- wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,

- wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,

- kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,

- wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Tygodniowy czas pracy punktu przedszkolnego

Punkt przedszkolny działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00.

Dzieci 5 i 6 letnie, które nie korzystają z zajęć w oddziale przedszkolnym przybywają na godzinę 12.00.

W zależności od warunków lokalowych dzieci rodziców pracujących zawodowo zapisane do punktu przedszkolnego mogą być zapisane do oddziału przedszkolnego działającego w godzinach od 8.00 do 13.00.

Punkt przedszkolny działa zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, tzn. z uwzględnieniem wszystkich przerw w pracy szkoły podstawowej z pięciodniowym tygodniem pracy.

Prawa i obowiązki wychowanków punktu przedszkolnego

Dzieci  uczęszczające do punktu przedszkolnego mają prawo do:

- właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,

- opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

- poszanowania godności osobistej,

- życzliwego, podmiotowego traktowania,

- swobody wyrażania myśli i przekonań,

- rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,

- pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i deficytów rozwojowych,

- przygotowania umożliwiającego osiągnięcie gotowości szkolnej,

- wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość, akceptowanie ich potrzeb,

- zaspakajania potrzeby poczucia bezpieczeństwa,

- wprowadzania w kulturę bycia,

- zaspakajania podstawowych potrzeb fizjologicznych,

- zaspakajania potrzeby ruch i rozwoju fizycznego.

Obowiązkiem dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego jest:

- współdziałanie z nauczycielami w procesie nauczania i wychowania,

- podporządkowanie się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,

- szanowanie wytworów innych dzieci, - szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,

- uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów,

- przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,

- kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych,

- zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza podczas spacerów i wycieczek,

- przestrzeganie zasad higieny osobistej,

Organ prowadzący punkt przedszkolny może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku braku usprawiedliwienia przez rodziców nieobecności dziecka przekraczającej 30 dni kalendarzowych.

 

 

Warunki przyprowadzania dzieci i odbierania z zajęć

Dzieci zostają przyprowadzone o godzinie 13.00 a odbierane o 17.00. Nauczyciel ma obowiązek poinformować rodziców/prawnych opiekunów, że dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez opiekunów od 10 roku życia wymienionych na stosownych oświadczeniach dołączanych do dokumentacji pedagogicznej. Bezwzględnie zabronione jest wydawanie dziecka osobie spoza listy bądź wymienionej na liści, ale co do której zachodzi podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w punkcie przedszkolnym

W punkcie przedszkolnym zajęcia są prowadzone przez nauczyciela wychowania przedszkolnego, logopedę i nauczyciela języka angielskiego. Pracę podczas zajęć wspomaga pomoc nauczyciel, której zadaniem jest przede wszystkim pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych, odprowadzanie do toalety, przygotowanie stanowisk do zajęć plastycznych, przygotowanie podwieczorku.

Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w punkcie i zapoznaje z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Systematycznie informuje rodziców o sukcesach i kłopotach dzieci, włącza ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzeni trudności, na jakie natrafią. Zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach punktu poprzez np. wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci. Prowadzi konsultacje i udziela porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi. Ponadto nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci. Wyniki obserwacji zostają odnotowane w dokumentacji pedagogicznej. Przeprowadza badanie gotowości szkolnej dzieci 5 i 6 letnich. W celu zachowania właściwej i kompleksowej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno- pedagogiczną lub zdrowotną.

Nauczyciel realizuje program wychowania przedszkolnego, stanowiący opis sposobu realizacji zadań ustalonych w wybranych częściach podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Warunki lokalowe punktu przedszkolnego

Pomieszczenie, w którym prowadzone są zajęcia jest bezpieczne i zapewnia higieniczne warunki pobytu dzieci. Jest wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań. Ponadto szkoła udostępnia sprzęt sportowy dostosowany do potrzeb dzieci i wspomagający ich rozwój fizyczny.

Dokumentacja pedagogiczna

Przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dzieć w punkcie przedszkolnym w danym roku szkolnym jest dokumentowany w formie dziennika zajęć.

Uwagi końcowe

Wszystkie dzieci zgłoszone do punktu przedszkolnego na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT