Portal
Statut
16.04.2014

STATUT

STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI TRZECIEWNICA I SUCHARY „INWENCJA"

 

Rozdział I

  Postanowienia ogólne

 

§1

1. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI TRZECIEWNICA I SUCHARY

zwane dalej „Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20. Poz. 104, z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96, Poz. 873) oraz niniejszego statutu.

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona

 

§2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

 

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

 

§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Trzeciewnica, ul. Powstańców Wielkopolskich nr 25, gmina Nakło nad Notecią.

§5

Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

 

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

 

§7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

 

§8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

Rozdział II

 Cele i sposoby działania

 

§9

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju; społecznego,

  oświatowego, kulturalnego i gospodarczego wsi Trzeciewnica i Suchary w

  gminie Nakło nad Notecią.                                                                              

2. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w

  środowisku lokalnym.

 

§10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. prowadzenie szkoły i przedszkola na zasadach prawem przewidzianych;

2. prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych,                                        turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

3. szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;

4. organizowanie wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych;

5. organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji                                        

6. wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;

7. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Trzeciewnica 

i Suchary;

8. wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Trzeciewnica i Suchary;

9. popularyzację rolnictwa ekologicznego;

10. ochronę przyrody i krajobrazu;

11. tworzenie nowych miejsc pracy;

12. 12 tworzenie lokalnych systemów stypendialnych,

13. organizowanie i prowadzenie wiejskiej kasy zapomogowo - pożyczkowej,

14. działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego

wypoczynku

15. prowadzenie działalności wydawniczej

16. wprowadzenie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego;

17. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;

18. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi

 

Rozdział III    

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

2. członków wspierających,

3. członków honorowych.

 

§13

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością   Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§ 14

1. Członek zwyczajny ma prawo do;

1) czynnego prawa wyborczego oraz, biernego prawa wyborczego po ukończeniu 18 lat

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;

3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu   

  z listy członków.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

 

§15

1.Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa   członka zwyczajnego

2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 ust.2pkt 2) i 3).

 

§16

1.Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać

  honorowe członkowstwo w Stowarzyszeniu  

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w § 14 ust. 2 pkt. 3).

 

§17

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

2) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy;

4) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3) i 4), orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

4. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

5. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 4.

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

 

§18

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna

 

§ 19

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy

członków Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

 

§20

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.

 

Walne Zebranie Członków

 

§21

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

2)z głosem doradczym - członkowie wspierający i członkowie honorowi

 

§22

1.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie od 3 do 5.

5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.

6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

1) Zarząd

2)Komisja Rewizyjna

3) 1/3 członków Stowarzyszenia

8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia

członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania drogą pocztową, telefonicznie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin.

 

§23

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1.uchwalenie statutu i jego zmian

2. uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,

3. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,

4.rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

5. ustalanie wysokości składek członkowskich,

6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,

7. podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,

8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczaniu jego majątku,

9. inne, wynikające z niniejszego statutu.

§24

1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd drogą pocztową, telefonicznie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób :

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1pkt.2) i 3).

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Zarząd

 

§25

1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

2. Zarząd składa się z 5 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.

 

§26

1. Do zakresu działania Zarządu należy:

1)realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2) ustala budżet Stowarzyszenia,

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4)podejmowanie decyzji w sprawie nabycia zbycia majątku ruchomego,

5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu

Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,

6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków

7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

8) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

 

Komisja Rewizyjna

 

§27

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powoływanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

 

§28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 

§29

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

§30

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie

2) darowizny, zapisy i spadki,

3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia i ofiarności publicznej).

4) dotacje.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§32

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: spośród prezesa, wiceprezesa i sekretarza lub prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§33

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach

(Dz. U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

Statut został uchwalony przez Komitet Założycielski w dniu 19.05.2004 r.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT